רישום מוצר לאחריות

*ùí îìà
*îñôø ñôç
*øçåá åîñôø
*òéø åîé÷åã
*èìôåï
*ðééã
*àéîééì
*ãâí
*îñôø ñéãåøé
*ùðú ééöåø
*çðåú ä÷ðééä
*úàøéê ä÷ðéä
*îñôø çùáåðéú

פרטי האחריות:

1. האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה
2. אנו מתחייבים למשך תקופת האחריות לתקן כל תקלה במכשיר הנובע מפגם בייצורו. במקרה של פגם כאמור, החלק הפגום יתוקן או יוחלף ללא תשלום, בחלק תקין על פי שיקול דעתנו לכתב אחריות זה.
3. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר התקול למעבדת פוג'יקום ישראל או לאחת מתחנות השירות שמענה ומספר הטלפון שלה מופיעים בתת קטגוריה 'תחנות שירות', המשלוח הינו על חשבון הלקוח ועל אחריותו.
5. האחריות מוגבלת למכשיר שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
א. התקלה נגרמה ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במכשיר או שנגרם כתוצאה מנפילה, שבר, או כוח עליון, רשלנות או הזנחה.
ב. תופעות "צריבה" אינן מכוסות במסגרת אחריות המוצר.
ג. התקלה נובעת מתקלות או הפרעות ברשת החשמל או מאי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המכשיר.
ד. המכשיר טופל, תוקן או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידי חברת פוג'יקום ישראל.
ה. התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודה זו, שליחו או עושה שרות מטעמו.
ו. במכשיר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
7. הודיע לנו המחזיק במכשיר על העתקת מקום מגוריו ונודיע לו בהקדם האפשרי על מענה של תחנת השירות הסמוכה למקום מגוריו החדש.
8. אחריותנו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו ציינו בתעודה זו. אין האחריות ניתנת להעברה לאחר, ללא הסכמתנו תחילה.
9. אחריותנו הינה עפ"י כתב אחריות זה בלבד, אין סמכות או רשות לנציג כלשהו שלנו, או לכל אדם אחר, לשנות את תנאי האחריות, או חלק מהם, או לקבל בשמנו כל התחייבות שאינה עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודה זו.
10. אין חברת פוג'יקום ישראל נושאת באחריות לכל נזק אחר כלשהו לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד או אקראי ולרבות אובדן ימי עבודה או רווחים הקשורים לתקלה במכשיר.

* äùãåú äîñåîðéí áëåëáéú äï ùãåú çåáä ìîéìåé